Решење.pdf - 16.12.2019.


 

На основу члана 10. ставa 1. 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину

 

1. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ''Телеком Србија'' а.д. Београд,  поднео је дана 13.11.2019.године, захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта базне мобилне станице  ``Градиште`` - NI102, NIU102, NIO102 на животну средину.

 

  1. Локација пројекта базне мобилне станице ''Телеком Србија'' се налази на катастарској парцели бр. 1435, К.О. Мерошина, Општина Мерошина.

 

  1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта

може се добити у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија бр. 15, радним данима од 10.09.-20.09.2019.године, у времену од 08-14 часова.

 

4.  На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде  Студије о процени утицаја на животну средину.

 

            5.   Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност

да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

 

            Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2.   Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09) у складу са Упутством за примену Закона о процени утицаја на животну средину Министарства науке и заштите животне средине број 06-00-9/05 од 31.01.2005.године.

 

У Мерошни, 26.11.2019.године

Број: 501-750/1

Јовица Марковић

Obavestenje za Telekom.docx

Obavestenje.pdf


На основу члана 10. ставa 1. 2. Закона о процени утицаја на животну

средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину

1. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ''Телеком Србија'' а.д. Београд, поднео је дана
30.08.2018.године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта базне мобилне станице "NI – Merošina 2".
2. Локација пројекта базне мобилне станице ''Телеком Србија'' се налази на
катастарској парцели бр. 39/2, К.О. Мерошина, Општина Мерошина.
3. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта
може се добити у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија бр. 15, радним
данима од 10.09.-20.09.2019.године, у времену од 08-14 часова.
4. На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби
израде Студије о процени утицаја на животну средину.
5. Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност
да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.
Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2. Закона о процени
утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09) у складу са Упутством
за примену Закона о процени утицаја на животну средину Министарства науке и
заштите животне средине број 06-00-9/05 од 31.01.2005.године.
У Мерошни, 09.09.2013.године
Број: 501-507/1

Јовица Марковић
_____________________

 

Обвештење - Телеком Србија

Решење.pdf


 

ОБАВЕШТЕЊЕ "DAKI PETROL"

 

На основу члана 10. ставa 1. 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби   процене утицаја на

животну средину

1. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ''DAKI PETROL''ДОО Београд, бензинска станица Мерошина,  поднео је дана 07.05.2015.године, захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину за бензинску пумпу за снабдевање моторним горивом и ТНГ-ом.

  1. ''DAKI PETROL''ДОО Београд- бензинска пумпа за снабдевање моторним горивом и ТНГ-омналази се накатастарској парцели број 34/2,К.О.Мерошина, општина Мерошина.
    1. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта

може се добити у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија бр. 15.

4. На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде  Студије о процени утицаја на животну средину.

            5.   Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност

да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

            Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) .

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ "GREEN PELLETS"

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

1.Носилац пројекта ''GREEN PELLETS'', Мерошина,општина Мерошина, поднео је дана 07.05.2015.године, захтев и покренуо поступак давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу пелета, на територији општине Мерошина.

2.Објекат „GREEN PELLETS“ Мерошина, општина Мерошина, налази се на катастарској парцели број 40/4 К.О. Мерошина, на територији општине Мерошина.

  1. Заинтересовани могу да се упознају са садржином Студије сваким радним даном од 8-14 часова у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија број 15.
  2. Јавна презентација и јавна расправа Студије одржаће се 15.06.2015. године у 12 часова у сали Скупштине општине Мерошина.
  1. Мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности о Студији, могу се доставити Општинској управи општине Мерошина, канцеларија број 15.

                 Ово обавештење се објављује на основу члана 20. ст. 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09).

 

 

ЈАВНА РАСПРАВА "GREEN PELLETS"

 

ОПШТИНСКA УПРАВA ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О Д Р Ж А В А

          ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ЈАВНУ РАСПРАВУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

          ПОСТУПАК ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ ПОКРЕНУЛО ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ''GREEN PELLETS'' МЕРОШИНА, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА.

          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ОДРЖАВАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ'' БР. 135/04 И 36/09) У 12,00 ЧАСОВА, ДАНА 15.06.2015.ГОД. У САЛИ СО МЕРОШИНА.

 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ "НИСАР"

 

     На основу члана 10. ставa 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09)

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

О б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину

1.  Носилац пројекта ''НИСАР Стевановић Тихомир ПР'' Зрењанин,поднео је дана 11.02.2015.године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за складиштење неопасног и опасног отпада на кат. парцелама број 52/2, 53/2, 79/1 и 80/4 К.О. Александрово, општина Мерошина.

 

2. Објекат ''НИСАР Стевановић Тихомир ПР'' Зрењанин, налази се на катастарским  парцелама број 52/2, 53/2, 79/1 и 80/4 К.О. Александрово, општина Мерошина.

3.   Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта

4.   Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност

може се добити у просторијама Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара  17, канцеларија бр. 15.

5.  На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде  Студије о процени утицаја на животну средину.

да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

 

            Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1.и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09).

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА „Нисар Стевановић Тихомир ПР“

 

На основу члана 10. ставa 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09)

                                         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

                                                                       О б ј а в љ у ј е

                                                                       

                                                                       ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

 

1. Носилац пројекта ''НИСАР Стевановић Тихомир ПР'' Зрењанин, поднео је дана 11.02.2015.године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за складиштење неопасног и опасног отпада на кат. парцелама број 52/2, 53/2, 79/1 и 80/4 К.О. Александрово, општина Мерошина.

 

2. Објекат ''НИСАР Стевановић Тихомир ПР'' Зрењанин, налази се на катастарским парцелама број 52/2, 53/2, 79/1 и 80/4 К.О. Александрово, општина Мерошина.

 

3. Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта

може се добити у просторијама Општинске управе општине Мерошина, ул. Цара Лазара 17, канцеларија бр. 15.

 

4. На основу поднетог захтева надлежни орган ће донети решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

 

5. Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 10 дана од дана оглашавања доставе своје мишљење.

 

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09).

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДОО "ЕРГОМАДЕ"

 

ОПШТИНСКA УПРАВA ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

О Д Р Ж А В А

 

          ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ЈАВНУ РАСПРАВУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

          ПОСТУПАК ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ ПОКРЕНУЛО ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЕРГОМАДЕ'' Д.О.О. МЕРОШИНА, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДМЕТА ОД ИВЕРИЦЕ И МЕДИЈАПАНА.

          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ОДРЖАВАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ'' БР. 135/04 И 36/09) У 12,00 ЧАСОВА, ДАНА 24.11.2014.ГОД. У САЛИ СО МЕРОШИНА.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Постројење за производњу предмета од иверице и медијапана“.

 

1. Носилац пројекта ''ЕРГОМАДЕ'' Д.О.О. Мерошина, на Мраморском брду б.б., поднео је дана 22.10.2014.године, захтев и покренуо поступак давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Постројење за производњу предмета од иверице и медијапана“.

2. Објекат ''ЕРГОМАДЕ'' Д.О.О.Мерошина, налази се на катастарској  парцели број 137/1  КО Александрово на Мраморском брду б.б.

3. Заинтересовани могу да се упознају са садржином Студије од дана објављивања па до 24.11.2014. године сваким радним даном од 8-14 часова у Општинској управи општине Мерошина, канцеларија број 15.

4. Јавна презентација и јавна расправа Студије одржаће се 24.11.2014. године у 12 часова у сали Скупштине општине Мерошина.

5. Мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности о Студији, могу се доставити Општинској управи општине Мерошина, канцеларија број 15.

 

                 Ово обавештење се објављује на основу члана 20. ст. 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09).

 

др Сања Стајић


Председница Привременог органа општине Мерошина