ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 КО БРЕСТ

            На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.ласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 ,31/19 и 37/19) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.ласник РС'', бр.32/2019),

         Општинска управа општине Мерошина

 

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

ЗА ИЗРАДУ  ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНА ЗА КП 213/2 К.О.МЕРОШИНА У МЕРОШИНИ И БРОЈ 948/4 КО БРЕСТ

 

         Обавештава се заинтересована јавност да је Привремени орган, општине Мерошина донео Одлуку о изради измене Плана генералне регулације Мерошина која је објављена у ''Службеном листу града Ниша'', бр. 104/2019.

         Излагање материјал на рани јавни увид за израду Плана одржаће се у трајању од 15 дана, од  14.01 .2020.године до 28.01.2020.године.

         Оглас о излагању материјала на рани јавни увид биће изложен у згради Општине Мерошина сваког радног дана од 8-14 часова.

         Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

         -у дигиталном облику на званичној интернет страници Општине Мерошина (www.merosina.org.rs).

         Током трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара бр. 17, 18252 Мерошина или на имејл адресу: opstinamerosina@gmail.com. Примедбе и сутестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана , могу утицати на планска  решења.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

Rani javni uvid - kp. 213-2 i 948-4 Merosina.pdf

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНИ РАНИ УВИД.doc ИЗМЕНА ПГР МЕР.doc