КОРАК 1 – ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

Локацијска дозвола одређује шта може да се гради.

Поступак издавања локацијске дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање локацијске дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Копија плана парцеле са суседним парцелама, објектима на њима, као и делом уличне парцеле на коју излази предметна парцела са уцртаним подземним инсталацијама – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина, у приземљу зграде општинске управе (НЕ СТАРИЈЕ ОД 6 МЕСЕЦИ),

2. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту. Препис листа непокретности – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина у приземљу зграде општинске управе; (НЕ СТАРИЈЕ ОД 6 МЕСЕЦИ),

3. Решење о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, Одељење за привреду и комуналне делатности, Општинска управа Мерошина, - И спрат, соба бр. 13

4. СИтуациони план,

6. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Локацијска дозвола се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева односно прибављања потрбних услова.

•Уколико на грађевинском земљишту или објекту има више сувласника, уз захтев се прилаже и оверена сагласност свих сувласника (овера потписа у Суду или на писарници Општинске управе).

•За изградњу линијских инфраструктурних објеката као доказ о праву својине односно закупа на грађевинском земљишту служи коначно решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности, односно уговор о установљавању права службености са власником послужног добра.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892 – 035

КОРАК 2 – ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА

Главни пројекат израђује овлашћени пројектант у три примерка са извештајем о техничкој контроли

КОРАК 3 – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Грађевинска дозвола одобрава градњу по овереном главном пројекту.

Поступак издавања грађевинске дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање грађевинске дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Локацијска дозвола,

2. Главни пројекат са прибављеним сагласностима које су предвиђене условима из локацијске дозволе, у три примерка, са извештајем о извршеној техничкој контроли,

3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту. Препис листа непокретности – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина у приземљу зграде општине.

4. Уговор о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,

- Дирекција за изградњу општине Мерошина, И спрат.

5. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•За изградњу линијских инфраструктурних објеката као доказ о праву својине односно закупа на грађевинском земљишту служи коначно решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности, односно уговор о установљавању права службености са власником послужног добра.

•Грађевинска дозвола се издаје у року од 8 дана од дана подношења уредног захтева.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 4 – ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

Пријава почетка грађења објекта је законска обавеза инвеститора коју је дужан да изврши 8 дана пре почетка извођења радова.

Пријава почетка грађења објекта се врши предавањем испуњеног Обрасца за пријаву почетка извођења радова који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошинии.

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

1. Фотокопија грађевинске дозволе, (НЕ СТАРИЈЕ ОД 2 ГОДИНЕ)

2. Фотокопија овереног уговора о грађењу.

Напомена

•Пријава се подноси у 3 примерка од којих се један враћа инвеститору, други задржава орган који је издао грађевинску дозволу а трећи је намењен надлежном грађевинском инспектору.

•Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 5 – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Извођач радова је у обавези да достави изјаву о завршетку израде темеља на основу које добија Потврду о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом.

Извођач радова предаје испуњен Образац за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом пријаву почетка извођења радова који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4 (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз испуњен образац се прилаже следећа документација:

1. Геодетски снимак парцеле са положајем изграђених темеља,

2. Фотокопију грађевинске дозволе/решења о одобрењу за изградњу,

3. Фотокопија потврде о извршеној пријави почетка извођења радова,

4. Главни пројекат оверен од стране надлежног органа на увид,

5. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом се издаје у року од 3 дана од дана подношења уредног захтева.

•Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 6 – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

Технички преглед утврђује подобност објекта за његову употребу као и то да ли је изграђен у складу са издатом грађевинском дозволом.

Технички преглед изграђеног објекта може да врши комисија коју образује Одељење за урбанизам и грађење или привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава законске услове.

Поступак формирања комисије се покреће подношењем Захтева за образовање Комисије за технички преглед објекта који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Цара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Захтев за поверавање вршења техничког прегледа привредном друштву које изабере инвеститор.

2. Доказ о уплати административних такси.

Напомена

•Коначно дефинисање претходно наведене документације ће бити одређено у току поступка.

•Остала потребна документација зависно од врсте објекта се приказује Комисији за технички преглед на лицу места на дан техничког прегледа.

Број телефона за додатна обавештења: 018/4892-035

КОРАК 7 – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Употребна дозвола је завршни документ целог поступка изградње који установљава да је објекат завршен, подобан за употребу и легалан. Њена сврха је унос објекта у књиге јавне евиденције које води Катастар.

Поступак издавања употребне дозволе се покреће подношењем Захтева за издавање употребне дозволе који се може преузети у услужном центру, шалтер бр. 4. (у приземљу зграде општинске управе), Сцара Лазара 17, у Мерошини.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

1. Грађевинска дозвола/одобрење за изградњу, зависно од тога када је ишодована документација за изградњу,

2. Потврду о геодетском снимању објекта са копијом катастарског плана – РГЗ Служба за катастар непокретности Мерошина.

3. Извештај Комисије за технички преглед објекта,

4. Сагласности на изведено стање – за одређену врсту објекта,

Доказ о уплати административних такси.

Напомена

Употребна дозвола се издаје у року од 7 дана од дана подношења уредног захтева.

Упутство можете преузети у формату Мицрософт Wорд (доц) овде...

др Сања Стајић


Председница Привременог органа општине Мерошина