ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕYАКОНИТО ИYГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ "МРАМОРСКО БРДО"

 

ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА 

 

ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

 

ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

 

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ, УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

 

МРЕЖНИ ОБЈЕКТИ И НФРАСТРУКТУРА: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И

ГАСИФИКАЦИЈА

 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 2024

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН (овде)

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

НАМЕНА ПРОСТОРА

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРА

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

КАРТА СПРОВОЂЕЊА

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА (овде)

 

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ (измене и допуне)

АЛЕКСАНДРОВО И МРАМОРСКО БРДО (измене и допуне)

УРЕЂАЈНА ОСНОВА НАСЕЉА АЛЕКСАНДРОВО

 

 СЕМЕ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА

 

АЛЕКСАНДРОВО И МРАМОРСКО БРДО

- АРБАНАСЦЕ

- АЗБРЕСНИЦА И ЈОВАНОВАЦ

БАЛАЈНАЦ

БАЛИЧЕВАЦ

БАТУШИНАЦ

БИЉЕГ

БУЧИЋ

ДЕШИЛОВО

ДЕВЧА И ЧУБУРА

ДОЊА РАСОВАЧА

ДУДУЛАЈЦЕ

ГОРЊА РАСОВАЧА

ГРАДИШТЕ

ЈУГБОГДАНОВАЦ

КОСТАДИНОВАЦ

- КРАЈКОВАЦ, КОВАНЛУК, ПАДИНА

ЛЕПАЈА

ОБЛАЧИНА

РОЖИНА

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО– ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКАТА "ЕРГОМАДЕ ДОО"

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - ЕРГОМАДЕ ДОО

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕРОШИНЕ

 

АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
 

1.KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA GRANICE PLANA
2.KOORDINATE TACAKA POVRSINA JAVNE NAMENE
3.1.KOORDINATE OSOVINSKIH TACAKA SAOBRACAJNICE
3.2.KOORDINATE TEMENIH TACAKA SAOBRACAJNICA
4.KOORDINATE OSOVINE REGULACIONOG POJASA KRAJK.REK

5.KOORDINATE PREL.TACAKA POJASA KORIDORA DRZAVNOG PUTA


ДОКУМЕНТАЦИЈА


1.1_dokum_Izvod iz PP_Namena prostora
1.2_dokum_Izvod iz PP_Mreze infrastrukture
2.1_GUP Merosina_Namena povrsina
 

2.2_GUP Merosina_Plan saobracaja

 

Odluka o izradi PGR-e Merosina

 

01
02
03
04
05
06
07
10.Narodna biblioteka Merosina.jpg
11.Min.gradjevinsrstva i urbanizma.pdf
 

12.Ministarstvo saobracaja.jpg
 

13.MUP,Sektor za van.situacije.pdf
 

14.Repub.seizmoloski zavod.pdf
 

15.Republ.hidrometeoroloski zavod.pdf
16.Zavod za zastitu prirode.pdf
17.JP Putevi Srbije.pdf
17.Zavod za zastitu spomenika kulture.pdf
19.JP Zeleznice Srbije.jpg
20.JP Posta.jpg
21.Jugorozgas.pdf
22.Elektromreza Srbije.pdf
23.Telekom Srbije.pdf
25.Telenor Merosina.pdf
26.VIP Merosina.pdf
3.JP Srbijavode, VPC Morava Nis.pdf
4.RESENJE O IZDAVANJU VODNIH USLOVA.pdf
5.Ministarstvo odbrane.jpg
6.JP Sklonista.jpg
 

7.Ministarstvo poljoprivrede.pdf
8.Ministarstvo omladine i sporta.pdf
9.Ministarstvo prosvete.pdf
JP Putevi Srbije-Saglasnost na planski dokument.pdf
RGZ Merosina 26.2.2014.jpg
spojeno.jpg

 

 

 

 

page-0003.tif
page-0004.tif
page-0005.tif
Zapisnik sa 9. Komisije.pdf
page-0001.tif
page-0002.tif
Dopis opstine-korekcija 14.10.2015.tif
Zapisnik od 22.9.2015..jpg

 

6.Obrazlozenje plana.pdf
Izvestaj o strateskoj proceni uticaja.pdf
Аnaliza postojeceg stanja.pdf

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Naslovna strana.pdf
Naslovna strateska procena uticaja.pdf
PGR-e Merosine-TEKSTUALNI DEO.pdf

 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО

1_Katastarsko-topografska podloga sa granicom plana.pdf
2_Postojeca namena povrsina.pdf
3_Planirana namena povrsina.pdf
4_Saobracajno resenje sa povrsinama javne namenef.pdf
5_Urbanisticka regulacija sa gradjevinskim linijama.pdf
6.1_Mreze i objekti infrastrukture-elektro, telekom instalacije.pdf
6.2_Mreze i objekti infrastrukture-vodovod i kanalizacija
6.3_Mreze i objekti infrastrukture-gasne instalacije.pdf
7_Nacin sprovodjenja plana.pdf

др Сања Стајић


Председница Привременог органа општине Мерошина